Στο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. έχουμε ως στόχο να προστατεύουμε και να διασφαλίζουμε την ιδιωτικότητα των πληροφοριών που μας παρέχονται, πάντα με σεβασμό στην εμπιστοσύνη των πελατών μας και των χρηστών του ιστότοπού μας.

Συμμορφωνόμαστε πάντα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και έχουμε θέσει σε εφαρμογή μια σειρά ενεργειών και διαδικασιών, ώστε να είμαστε πλήρως συμμορφωμένοι με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Πολιτική περί Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική θέτει τη βάση για την επεξεργασία από τον ιστότοπό μας όλων των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς ή που εσείς μας παρέχετε. Κρατάμε ορισμένες βασικές πληροφορίες όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα του να διατηρούμε αυτές τις πληροφορίες ασφαλείς, καθώς και να σας ενημερώνουμε σχετικά με το πώς σκοπεύουμε να τις χρησιμοποιήσουμε.

Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Πολιτική προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που λαμβάνουμε. Επίσης, ενημερωθείτε για τα δικαιώματα που έχετε όσον αφορά αυτή τη συλλογή και επεξεργασία, τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να τα ασκήσετε και γενικότερα πώς μπορείτε να έρθετε σε επαφή με εμάς για οποιαδήποτε απορία.

1. Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων
2. Νομιμότητα της επεξεργασίας
3. Ανήλικοι
4. Συλλογή και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων
5. Μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτα μέρη
6. Δικαιώματα και τρόπος άσκησης αυτών
7. Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους
8. Αλλαγές στην πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
9. Επικοινωνία

1. Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων

α) Νομιμότητας και διαφάνειας

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε υποβάλλονται σε νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία και με τρόπο διαφανή όσον αφορά τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς.

β) Περιορισμός του σκοπού και ελαχιστοποίηση των δεδομένων

Το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, ενώ αυτά δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτού. Επιπλέον, συλλέγονται μόνο τα κατάλληλα και αναγκαία δεδομένα στο μέτρο του σκοπού για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία. Δηλαδή, οι πληροφορίες και τα δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω παράνομη επεξεργασία, εκτός αν υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος.

γ) Ακρίβεια

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται. Το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι ανακριβή, μέσω της έτοιμης φόρμας επεξεργασίας αλλά και της άμεσης επικοινωνίας μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω.

δ) Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης

Το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους ή την συμμόρφωση με το αίτημα του κάθε ατόμου ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους από το υποκείμενο (και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από 20 χρόνια, εκτός εάν συνεχίσουμε να τα τηρούμε κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία).

ε) Ακεραιότητα, Εμπιστευτικότητα και Ασφάλεια των Δεδομένων

Το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. εφαρμόζει τις κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και διαδικασίες προκειμένου τα προσωπικά σας δεδομένα να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε., η ασφάλεια δεν μπορεί να εγγυηθεί απολύτως ενάντια σε όλες τις απειλές. Σε περίπτωση απώλειας ή παραβίασης προσωπικών δεδομένων έχουμε μια ειδικευμένη ομάδα αντιμετώπισης περιστατικών και μια διαδικασία αντιμετώπισης αυτών των περιστατικών προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η παραβίαση, να περιορίσουμε τις πιθανές συνέπειες και να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας από τον νόμο. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα να περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων. Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων σας ενημερώνουμε άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο.

2. Νομιμότητα της επεξεργασίας

Για να είναι νόμιμη η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών θα πρέπει να τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. πάντα εναρμονισμένη με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία συλλέγει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα και αναγκαία, τηρώντας τις ανωτέρω νόμιμες προϋποθέσεις, οι οποίες είναι οι εξής:

α) Η συναίνεσή σας: Για την επεξεργασία των δεδομένων που μας παρέχεται θα πρέπει να μας έχετε δώσει πρώτα απ’ όλα τη συναίνεσή σας, αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης και την παρούσα πολιτική απορρήτου του ιστότοπού μας, τη χρήση cookies. Ενδέχεται περιστασιακά να σας ζητήσουμε ειδική άδεια να επεξεργαστούμε κάποια προσωπικά σας δεδομένα, και η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνει μόνο με αυτόν τον τρόπο, εάν συμφωνήσετε προς αυτό. Μπορείτε να αποσύρετε την συναίνεση σας οποτεδήποτε είτε συμπληρώνοντας την «Αίτηση Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων», στην οποία ανά πάσα στιγμή μπορείτε να αιτηθείτε την ανάκληση της συναίνεσής σας ως προς την επεξεργασία κάποιων προσωπικών δεδομένων αλλά και την εξαγωγή, διόρθωση ή την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, που τηρούνται από εμάς, είτε επικοινωνώντας με το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. στο evangelos.neon@gmail.com.

Γενικά, δεν απαιτείται να υποβάλλετε προσωπικά δεδομένα στο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. διαδικτυακά, αλλά μπορεί να ζητήσουμε από εσάς να παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τις εκδηλώσεις μας. Το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. μπορεί επίσης να ζητά την άδειά σας για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων και μπορείτε είτε να συναινέσετε ή να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις. Εάν αποδεχθείτε τη ρήτρα της συναίνεσης για συγκεκριμένες υπηρεσίες ή επικοινωνίες, όπως ένα ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο (newsletter), θα έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από τον σχετικό κατάλογο παραληπτών οποτεδήποτε ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

β) Εκτέλεση συμβάσεως: αυτό συμβαίνει όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που προκύπτουν από σύμβαση, όταν είστε συμβαλλόμενο μέρος ή μετά από αίτηση σας πριν από τη σύναψη συμβάσεως.

γ) Νομική υποχρέωση: αυτό συμβαίνει όταν υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να συμμορφωθούμε με μία νομική υποχρέωση, όπως να τηρούμε αρχεία για φορολογικούς σκοπούς είτε να παρέχουμε πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα ή αρχή επιβολής του νόμου.

δ) Έννομο συμφέρον: ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με εσάς όταν έχουμε έννομο συμφέρον κατά την εκτέλεση μίας σύννομης δραστηριότητας έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την συνέχεια της δραστηριότητας αυτής, αρκεί αυτή να μην υπερβαίνει τα συμφέροντα σας.

ε) Δημόσιο συμφέρον: κάποιες φορές η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας.

Το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. συλλέγει «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα μόνο όταν τα εν λόγω άτομα μας προσφέρουν οικειοθελώς αυτά τα δεδομένα ή όταν αυτά τα δεδομένα απαιτούνται ή η συλλογή τους επιτρέπεται από το νόμο ή από επαγγελματικά πρότυπα. Η έννοια των «ευαίσθητων» δεδομένων περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα που αφορούν την φυλή ενός προσώπου, την εθνικότητά του, τις πολιτικές του πεποιθήσεις, την συμμετοχή του σε συνδικαλιστική οργάνωση, τις θρησκευτικές ή παρεμφερείς του πεποιθήσεις, την φυσική ή πνευματική του υγεία, την σεξουαλική του ζωή ή το ποινικό του μητρώο. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την διακριτική σας ευχέρεια όταν παρέχετε ευαίσθητα δεδομένα στο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. και να μην παρέχετε σε καμία περίπτωση ευαίσθητα δεδομένα στο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε., εκτός αν δια της παρούσας συναινείτε στη χρήση από το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. αυτών των δεδομένων για τους νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς της και εάν συναινείτε στη διαβίβαση και αποθήκευση αυτών των δεδομένων προς και σε βάσεις δεδομένων του ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε.. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το αν η παροχή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων προς το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. είναι, ή θα μπορούσε να είναι, απαραίτητη ή κατάλληλη για ορισμένους σκοπούς, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. στη διεύθυνση evangelos.neon@gmail.com.

3. Ανήλικοι

Το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Εάν το παιδί που παρέχει τη συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, τότε η επεξεργασία είναι σύμφωνη με τον νόμο. Εάν το παιδί είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών, η επεξεργασία αυτή είναι σύννομη μόνο εάν και στον βαθμό, που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού.

4. Συλλογή και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων

4.1 Ποια δεδομένα συλλέγουμε

Λαμβάνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εφόσον εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε (για παράδειγμα, εάν επικοινωνήσετε με ηλεκτρονικά γραμματοκιβώτια ή αν εγγραφείτε ως συνδρομητές για κάποιες υπηρεσίες). Σε μερικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να έχετε ήδη δώσει παλαιότερα τα Προσωπικά σας Δεδομένα στο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε.. Με την εγγραφή σας και/ή την υποβολή των προσωπικών δεδομένων σας στο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε., συναινείτε επίσης στη χρήση αυτών των δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός αν λάβουμε την άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή από τις επαγγελματικές προδιαγραφές. Για παράδειγμα, εάν εγγραφείτε στην ιστοσελίδα του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. και παράσχετε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας ως χρήστη. Όταν εγγραφείτε ή συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τρίτη υπηρεσία μοναδικής εγγραφής, ενδέχεται να σας ταυτοποιήσουμε ως τον ίδιο χρήστη ανεξάρτητα από τη χρήση διαφορετικών συσκευών και να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας ως χρήστη και σε όποιες άλλες ιστοσελίδες της ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. επισκεφτείτε. Σε μερικές περιπτώσεις όπου έχετε εγγραφεί για ορισμένες υπηρεσίες, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε προσωρινά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μέχρι να λάβουμε την επιβεβαίωση των πληροφοριών που παρείχατε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (δηλ. με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που παρείχατε στο πλαίσιο της εγγραφής σας για να επιβεβαιώσετε το αίτημα εγγραφής).

4.2 Αυτόματη συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Σε μερικές περιπτώσεις, το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών αυτής χρησιμοποιούν cookies και άλλες τεχνολογίες για να συλλέξουν αυτόματα ορισμένες κατηγορίες δεδομένων όταν μας επισκέπτεσθε διαδικτυακά, καθώς και μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που τυχόν ανταλλάσσουμε. Η συλλογή αυτών των δεδομένων μας επιτρέπει να εξατομικεύουμε την διαδικτυακή σας εμπειρία, να βελτιώνουμε την απόδοση, τη χρηστικότητα και αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής παρουσίας του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. και να αποτιμάμε την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων προώθησης (marketing) των υπηρεσιών μας.

4.2.1 Διευθύνσεις IP

Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης του ιστότοπου.

4.2.2 Cookies

Ενδέχεται να τοποθετούνται cookies στον υπολογιστή σας ή στην συσκευή σας με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, κάθε φορά που μας επισκέπτεστε στο διαδίκτυο. Αυτό επιτρέπει στην ιστοσελίδα να θυμάται τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας και να εξυπηρετεί περισσότερους σκοπούς.

Στην ιστοσελίδα μας θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό πλαίσιο (banner) το οποίο θα απαιτεί τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή των cookies. Αν δεν δώσετε τη συγκατάθεση, ο υπολογιστής σας ή η συσκευή σας με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο δεν θα παρακολουθούνται για δραστηριότητες σχετικές με την προώθηση υπηρεσιών. Ένα δευτερεύον είδος cookies, ενδέχεται να απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη λειτουργικότητα. Αυτά τα cookies δεν θα αποκλείονται μέσω της χρήσης αυτού του προειδοποιητικού πλαισίου (banner). Η επιλογή σας θα αποθηκευτεί σε ένα cookie και θα ισχύει για μια περίοδο 365 ημερών. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την επιλογή σας, μπορείτε να το κάνετε διαγράφοντας τα cookies του προγράμματος περιήγησής σας.

Αν και τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies, μπορείτε να επιλέξετε να αποδεχθείτε ή όχι τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας (επιλογή που βρίσκεται συχνά στο μενού Εργαλείων ή Προτιμήσεων του προγράμματος περιήγησής σας). Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies από τη συσκευή σας οποτεδήποτε. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι αν δεν αποδεχθείτε τα cookies, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να γνωρίσετε πλήρως κάποια από τα χαρακτηριστικά του ιστότοπου μας και ότι κάποια τμήματα του ιστότοπού μας ενδέχεται να μην μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά.

Επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τη διαχείριση των cookies μπορείτε να βρείτε στο φάκελο «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησής σας ή μέσω ιστοσελίδων όπως η ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org.

Ενδέχεται να χρησιμοποιούνται άλλα εργαλεία τρίτων και widgets στην ιστοσελίδα μας προκειμένου να παρέχουν πρόσθετη λειτουργικότητα. Η χρήση αυτών των εργαλείων ή των widgets ενδέχεται να εγκαταστήσει ένα cookie στη συσκευή σας για να κάνει την υπηρεσία τους πιο εύκολη στη χρήση, και να εξασφαλίσει ότι η δραστηριότητά σας εμφανίζεται σωστά στις ιστοσελίδες μας.

Τα cookies από μόνα τους δεν μας γνωστοποιούν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή σας ταυτοποιούν προσωπικά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο. Στις αναλυτικές αναφορές μας, ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες ταυτοποίησης συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων IP, αλλά μόνο για τον προσδιορισμό του αριθμού των μοναδικών επισκεπτών σε ιστοσελίδες μας και τη γεωγραφική προέλευση των επισκεπτών, και όχι για την ταυτοποίηση μεμονωμένων επισκεπτών.

Με την περιήγηση στην ιστοσελίδα μας και με την εισαγωγή των στοιχείων για την σύνδεση σας (login) ώστε να έχετε πρόσβαση σε περιοχές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες, συμφωνείτε ότι έχουμε τη δυνατότητα να τοποθετούμε cookies στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή είτε στη συσκευή σας με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο.

4.2.2.1 Τύποι cookies

Οι βασικοί τύποι των cookies που ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οι ιστότοποι περιγράφονται παρακάτω

 • Cookies επίσκεψης (session cookies)
  Πρόκειται για προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης.
 • Μόνιμα cookies (persistent cookies)
  Αυτά παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie). Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται όταν ο διαχειριστής του ιστοτόπου ενδεχομένως χρειάζεται να γνωρίζει ποιος είστε για παραπάνω από μία επισκέψεις (π.χ. για να θυμάται το όνομα χρήστη σας ή τις προτιμήσεις σας ως προς την παραμετροποίηση του ιστοτόπου).
 • Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies)
  Πρόκειται για cookies που εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης και/ή στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας από τον ιστότοπο τον οποίον επισκέπτεστε. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού σε εσάς με σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησής σας στον ιστότοπο. Οι διαχειριστές ιστοτόπων συχνά χρησιμοποιούν cookies πρώτου μέρους για τη διαχείριση των επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.
 • Cookies τρίτων μερών (Third-party cookies)
  Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα, για να παρακολουθούν τις επισκέψεις σας στους διάφορους ιστότοπους στους οποίους διαφημίζονται. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών.

4.2.2.2 Cookies από παρόχους υπηρεσίας βίντεο (Google, Vimeo, DailyMotion κλπ)

Οι πάροχοι αυτοί μπορεί να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας, αν παρακολουθείτε στον ιστότοπό μας βίντεο τα οποία μας παρέχουν ως εξωτερική υπηρεσία. Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδεχομένως να μην μπορείτε να δείτε τα ενσωματωμένα βίντεο από τον ιστότοπό μας.

4.2.3 Μετρητής επισκεψιμότητας

Το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. χρησιμοποιεί το eXTReMe Tracker ως μετρητή επισκεψιμότητας. Το eXTReMe Tracker έχει εναρμονιστεί με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τα αρχεία του αποθηκεύονται στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ στο Amazon AWS.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου του eXTReMe Tracker από το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. μπορείτε να βρείτε εδώ: https://extremetracking.com/?policy

Αν επιθυμείτε να διαγραφούν τα προσωπικά σας στοιχεία από το eXTReMe Tracker, μπορείτε είτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, είτε να στείλετε το αίτημα σας στο email evangelos.neon@gmail.com και εμείς θα φροντίσουμε να ικανοποιηθεί το αίτημα σας.

5. Μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτα μέρη

Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τις νόμιμες επαγγελματικές και επιχειρηματικές μας ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο ή επαγγελματικά πρότυπα.

Αυτό συμπεριλαμβάνει τα εξής τρίτα μέρη:

 • Εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών: Όπου απαιτείται, θα αναθέσουμε σε άλλες εταιρείες και φυσικά πρόσωπα την εκτέλεση ορισμένων εργασιών που συμβάλλουν στις υπηρεσίες μας για λογαριασμό μας στο πλαίσιο συμβάσεων επεξεργασίας δεδομένων. Ενδέχεται, για παράδειγμα, να παρέχουμε προσωπικά δεδομένα σε συνεργάτες για να φιλοξενήσουν τις βάσεις δεδομένων και εφαρμογές μας, για την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, ή για να σας στείλουμε πληροφορίες που ζητήσατε, ή για τηλεφωνικά κέντρα με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ή συνέντευξης κατά τη διάρκεια έργων έρευνας αγοράς. Όλοι οι συνεργάτες του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. είναι πλήρως συμβατοί με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR compliant) και δεσμεύονται συμβατικά στην τήρησή του. Το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε αυτούς, μόνο όταν αυτοί ανταποκρίνονται στα αυστηρά μας πρότυπα επεξεργασίας δεδομένων και ασφαλείας. Γνωστοποιούμε μόνο προσωπικά δεδομένα που τους επιτρέπουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
 • Μεταβίβαση επιχείρησης: Σε περίπτωση αναδιοργάνωσης, αναδιάρθρωσης, συγχώνευσης, πώλησης ή άλλη μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων, θα μεταφέρουμε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, σε εύλογη κλίμακα, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης συμφωνεί να σεβαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο που να συνάδει με την ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων. Θα εξακολουθήσουμε να διασφαλίζουμε την εμπιστευτικότητα τυχόν προσωπικών δεδομένων και θα σας ενημερώσουμε όταν τα προσωπικά σας δεδομένα καταστούν αντικείμενο διαφορετικής πολιτικής απορρήτου.
 • Δικαστήρια, δικαστικές ή ρυθμιστικές αρχές: Το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. ενδέχεται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να απαντήσει σε αιτήματα δικαστηρίων, δικαστικών, κυβερνητικών ή αστυνομικών αρχών, ή όπου απαιτείται και είναι συνετό να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία, τις δικαστικές αποφάσεις ή τις εντολές δικαστηρίων ή δικαστικών αρχών.
 • Δημόσιοι Φορείς: Το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. ενδέχεται να γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα σε περιπτώσεις ελέγχων δημόσιων φορέων και αρχών, όπως για παράδειγμα ελέγχους, που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια, φορολογικούς ελέγχους.

Ενδεικτικά τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να γνωστοποιηθούν στους ακόλουθους αποδέκτες:

 • MANBIZ ISP – ΑΦΟΙ Ι ΜΑΝΕΛΙΔΗ ΟΕ
 • Hetzner

Επίσης, το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. μπορεί να μεταφέρει ορισμένα προσωπικά δεδομένα εκτός ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) σε εξωτερικές εταιρίες που συνεργάζονται με εμάς ή για λογαριασμό μας για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. μπορεί επίσης να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα εκτός του ΕΟΧ. Εάν αυτό συμβεί, τα προσωπικά σας δεδομένα θα συνεχίσουν να προστατεύονται από συμβάσεις που έχουμε κάνει με οργανισμούς εκτός του ΕΟΧ, οι οποίες είναι σε μία μορφή εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με το να παρέχουν προσωπικά δεδομένα μέσω διαδικτύου, οι επισκέπτες συναινούν στη μεταφορά αυτή ή/και στην αποθήκευση των προσωπικών τους δεδομένων στο εξωτερικό.

Το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε σε οποιουσδήποτε τρίτους, για δική τους απευθείας χρήση για προωθητικούς σκοπούς (marketing).

6. Δικαιώματα και τρόπος άσκησης αυτών

Εάν έχετε υποβάλει προσωπικά δεδομένα στο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε., έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Πρόσβασης: έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και εξαγωγής των προσωπικών σας δεδομένων. Πριν σας παρέχουμε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε απόδειξη για την ταυτότητα σας και επαρκείς πληροφορίες για τις συναλλαγές σας με εμάς από τις οποίες μπορούμε να εντοπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Διόρθωσης: εάν τα δεδομένα που έχουμε για σας είναι ανακριβή, μπορείτε να τα διορθώσετε μέσω της επεξεργασίας του προφίλ σας, της «Αίτησης Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων» ή εναλλακτικά να μας ζητήσετε να διορθώσουμε εμείς οποιεσδήποτε ανακρίβειες σε αυτά.
 • Εναντίωσης και περιορισμού της επεξεργασίας: έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, εάν δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε πλέον χρήση τους, για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο ή να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία τους σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για λόγους ακρίβειας των δεδομένων και λόγους νομιμότητας.
 • Δικαίωμα φορητότητας: Κατόπιν αιτήματός σας, θα μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό τεχνικά εφικτό, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης.
 • Διαγραφής: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για επεξεργασία ή βρίσκονται στο αρχείο μας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα συμπληρώνοντας την «Αίτηση Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων», στην οποία ανά πάσα στιγμή μπορείτε να αιτηθείτε την εξαγωγή, διόρθωση ή την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, που τηρούνται από εμάς.

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε ένα αίτημα ή να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα σας, επικοινωνώντας μαζί μας στο evangelos.neon@gmail.com και εμείς θα καταβάλουμε όλες τις εύλογες και πρακτικές προσπάθειες να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας, εφόσον αυτό είναι σύμφωνο με το εφαρμοστέο δίκαιο και τα επαγγελματικά πρότυπα.

7. Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπος του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. μπορεί να εμπεριέχει συνδέσεις με άλλους ιστότοπους για δική σας ευκολία και πληροφόρηση. Οι ιστοσελίδες αυτές λειτουργούν ανεξάρτητα, και εφόσον δεν συνεργάζονται με το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας και δεν ευθυνόμαστε για τυχόν παράνομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Πιθανόν να ακολουθούν δική τους πολιτική απορρήτου, την οποία σας προτρέπουμε να εξετάσετε σε περίπτωση που επισκεφθείτε κάποιον σύνδεσμο προς λοιπούς ιστοτόπους, πριν αποκαλύψετε τυχόν προσωπικά δεδομένα.

8. Αλλαγές στην πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. μπορεί να τροποποιεί περιοδικά την παρούσα Πολιτική, ώστε αυτή να προσαρμόζεται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία και να απεικονίζει τις πρόσφατες πρακτικές απορρήτου μας. Όταν τυχόν προβούμε σε αλλαγές, θα καταγράφουμε την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στο τέλος αυτής της σελίδας και όποτε κρίνεται απαραίτητο θα σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές.

9. Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση evangelos.neon@gmail.com.